Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 07 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM, αύριο 8 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας, για το έτος 2022. Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος,  επαφίεται  στην αναγκαιότητα έγκρισης του αντικειμένου του θέματος, καθότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος  2022 και προκειμένου να είναι δυνατή η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ.: 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, 69472/24-9-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/31-1-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ