Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 31 Ιανουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου  2022 και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια  διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης -Ο.Π.Δ.- Δήμου Λέρου, έτους 2022.
  2. Συγκρότηση δημοτικών επιτροπών για το έτος 2022.
  3. Λήψη απόφασης καθορισμού τελών έτους 2022 για: α) Κοινόχρηστους χώρους  (πεζοδρόμια, πλατείες ) και β) Κοινόχρηστους χώρους για εναπόθεση οικοδομικών υλικών.
  4. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου, « Επισκευή κτιρίου επιβατών στο Λακκί Λέρου».
  5. Έγκριση εργασιών 1ου Α.Π.Ε. του έργου, «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωση τμημάτων οδικού δικτύου».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και  ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, 69472/24-9-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-1-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ