Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 24 Ιανουαρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η  Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων, στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Λέρου.
  2. Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη, της μισθωτικής σύμβασης της εταιρείας «ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ Ι. & Α. Ο.Ε.», για ακίνητο που μισθώνει στη Δημοτική Αγορά Λακκίου.
  3. Αίτημα χορήγησης άδειας πλανόδιου εμπορίου, σε παραγωγό νωπών αλιευμάτων.
  4. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2021 προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των σχολικών μας μονάδων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, 69472/24-9-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-1-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ