Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 19 Ιανουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, αύριο 20 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του ανωτέρω θέματος επαφίεται στην αναγκαιότητα διενέργειας της ανωτέρω εκλογής, σε συνέχεια του ελέγχου νομιμότητάς εκλογής μελών αυτής σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2017/18-1-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προκειμένου να είναι δυνατή η συγκρότηση και λειτουργία της Οικονομικής μας Επιτροπής και να  εξασφαλιστεί η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργία του Δήμου μας. Επιπλέον υπάρχει η κατεπείγουσα αναγκαιότητα εξέτασης και λήψης αποφάσεων για τα επόμενα τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς υπάρχουν χρονικές προθεσμίες που εκπνέουν και οφείλεται να τηρηθούν.

  1. Έγκριση της με αριθ. 2/11-1-2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Ψήφιση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου μετά την με Αριθμ. Πρωτ. 2420/07-01-2022 Σύμφωνη  Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, επί του σχεδίου του  προϋπολογισμού».

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του ανωτέρω θέματος επαφίεται στην αναγκαιότητα λήψης σχετικής απόφασης για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Λιμενικού μας Ταμείου, καθότι υπήρξε καθυστέρηση στην παροχή σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού από το  Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και επίσης υπάρχουν προθεσμίες που αφορούν σε υλοποίηση έργων και οφείλεται να τηρηθούν.

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, του 2ου πρακτικού (σταδίου ανάδειξης οριστικού αναδόχου) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 95345 του έργου με τίτλο,  «Ανακατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και τοιχοδομών μετά τη θεομηνία της 1ης /6/2020».

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του ανωτέρω θέματος επαφίεται στην αναγκαιότητα λήψης σχετικής απόφασης, δεδομένου ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός ήταν ανοιχτός η επιτροπή διαγωνισμού η οποία είχε κληρωθεί από ΜΗΜΕΔ και απαρτιζόταν από μηχανικούς της Ρόδου, καθυστέρησε αρκετά την αποστολή των πρακτικών της και τέλος η χρηματοδότηση έχει πάρει παράταση μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του ανωτέρω θέματος επαφίεται στην αναγκαιότητα λήψης σχετικής απόφασης, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία που έχει τεθεί από το ΥΠ.ΕΣ. είναι έως 21-1-2022.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και  ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, 69472/24-9-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-1-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ