Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 15 Οκτωβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 19η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Τροποποίηση της εισήγησης για τη σύνταξη 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
  2. Αποδοχή ή μη του 1ου Πρακτικού (στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο, «Ανακατασκευή Τοιχείων Αντιστήριξης και Τοιχοδομών μετά τη θεομηνία της 1ης .06.2020».
  3. Αποδοχή ή μη του με αριθμ. πρωτ. 7140/15-10-2021 Πρακτικού που συντάχθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την  παρ. 2γ του άρθρου 32, και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, για την: «Προμήθεια ανταλλακτικών για φορτωτή – εκσκαφέα JCB ΜΕ 17858».
  4. Αποδοχή ή μη του με αριθμ. πρωτ. 7147/15-10-2021 Πρακτικού που συντάχθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την  παρ. 2γ του άρθρου 32, και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, για την προμήθεια: «Συντήρηση και επισκευή αποφρακτικού μηχανήματος ΜΕ 112642»
  5. Αποδοχή ή μη του 2ου Πρακτικού (στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή κτιρίου επιβατών στο Λακκί Λέρου»
  6. Έγκριση ή μη του από 05-10-2021 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων».
  7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2021 με ΑΔΑ:ΨΡΞ7ΟΚΒΣ-Α6Α απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021»
  8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2021 με ΑΔΑ:ΨΛΕ8ΟΚΒΣ-Ο1Δ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση – χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων αντισφαίρισης (γήπεδο ΠΙΚΠΑ – γήπεδο ΤΕΜΕΝΙΩΝ), έναντι οικονομικού ανταλλάγματος».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και 62η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664/30.09.2021 Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ