Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 01 Οκτωβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 05η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής .
  3. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχετ. η υπ’ αριθμ. 188/2021 με ΑΔΑ:6ΣΜΓΩΛΓ-Δ1Γ αποφ. Ο.Ε.)
  4. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχετ. η υπ’ αριθμ. 189/2021 με ΑΔΑ:9ΤΣΟΩΛΓ-ΜΑ4 αποφ. Ο.Ε.)
  5. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ και έγκριση δαπάνης
  6. Αποδοχή ή μη του 2ου Πρακτικού (Στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων-καλαθάκια απορριμμάτων»
  7. Αποδοχή ή μη του 3ου πρακτικού (σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 135301 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου για το έτος 2021-2022»
  8. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32, και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, για την προμήθεια: «Συντήρηση και επισκευή αποφρακτικού μηχανήματος ΜΕ 112642»,  β) την με αριθμ. πρωτ. 6641/23-09-2021 τεχνική περιγραφή – τεχνική έκθεση ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.963,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και γ) του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προσφορών στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
  9. Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών απόφραξης και μεταφοράς λυμάτων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6809/30-09-2021 προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου.
  10. Λήψη απόφασης για την παράταση του μισθωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης τεσσάρων (4) αιθουσών, για τη στέγαση του 1ου Γυμνασίου Λέρου.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25.09.2021 τεύχος Β')  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.