Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 24 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η  Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 2 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτιρίου, για τη στέγαση στη Λέρο του πρώτου παραρτήματος της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία, «Ινστιτούτο Ιατρικής του Μεσογειακού Τρόπου Ζωής ΑΜΚΕ».
  2. Ορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «Πεντάνησος».
  3. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
  4. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
  5. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (γ΄ δόση 2021), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
  6. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δύο (2) αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Αλίντων, για τη λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών -Κ.Δ.Α.Π.- .
  7. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  8. Εισήγηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε πολίτη, για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                    

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ