Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 17 Σεπτεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 21η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

 

  1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή μέρους ενοικίου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6332/10-09-2021 εισήγηση.
  2. Αποδοχή ή μη του με αριθμ. πρωτ. 5908/24-08-2021 1ου Πρακτικού (Στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, και οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΛΕΡΟΥ».
  3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη παράτασης για την ολοκλήρωσης του έργου «Επισκευή πεζοδρομίων», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6367/13-09-2021 εισήγηση
  4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης για την παράδοση της προμήθειας «Προμήθεια αντλιών», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6425/15-09-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
  5. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 25/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών αφαλατώσεων» Δήμου Λέρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 46.458,36€ και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή ανά κατηγορία ειδών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) για την εν λόγω προμήθεια.
  6. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 18/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Δήμου Λέρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.583,66€ και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος
  7. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ.6388/14-09-2021 Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για τη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΚΚΙΟΥ».
  8. Έγκριση της με αριθ. 58/2021 με ΑΔΑ:69ΩΦ4ΜΨΕΚ-93Τ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021, Α ΄ τριμήνου»
  9. Έγκριση της με αριθ. 59/2021 με ΑΔΑ:ΨΜ6Π46ΜΨΕΚ-ΕΑΧ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021, Β ΄ τριμήνου»

 

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και 59η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30.08.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ