Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 10 Σεπτεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 14η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 175/2021 με ΑΔΑ:6ΨΕΒΩΛΓ-4ΛΘ απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου με θέμα «Έγκριση του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης με ΑΔΑ:Ψ6Θ37ΛΞ-0ΓΦ, μεταξύ του Δήμου Λέρου και της ΠΝΑΙ για το έργο ‘’Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλιντα νήσου Λέρου’’»
  2. Σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Λέρου προς την Π.Ν.ΑΙ. για υλοποίηση του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλιντα νήσου Λέρου»
  3. Αποδοχή ή μη του 1ου Πρακτικού (στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή κτιρίου επιβατών στο Λακκί Λέρου»
  4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου Λέρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002589, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6282/08-09-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών
  5. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», με αριθμ. πρωτ. 6020/30-08-2021 αναλυτικής διακήρυξης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6286/08-09-2021 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και 59η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30.08.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ