Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 02 Σεπτεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 8η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη παράτασης για την παράδοση της προμήθειας «Προμήθεια αντλιών», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5949/25-08-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
  2. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη παράτασης για την παράδοση της προμήθειας «Προμήθεια αντλιών», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5950/25-08-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
  3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη παράτασης για την παράδοση της προμήθειας «Προμήθεια αντλιών», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6092/02-09-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
  4. Λήψη απόφασης για την παράταση της προμήθειας καυσίμων 2020-2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6106/02-09-2021 εισήγηση
  5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Λιμενικής Αρχής Λέρου», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6112/02-09-2021 εισήγηση.
  6. Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού 2.520 τ.μ. και κτηματική μερίδα γαιών 232, κείμενης στην κτηματογραφημένη περιοχή Λακκίου στη θέση «Άγιος Θεολόγος»
  7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα «Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. του έτους 2021»

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και 59η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30.08.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ