Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 26 Αυγούστου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 30η  Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το B΄ τρίμηνο έτους 2021.
  3. Έγκριση απαλλαγής καταβολής μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων για το μήνα Ιούλιο του έτους 2021, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID
  4. Παροχή σύμφωνης γνώμης Δήμου, για την εγκατάσταση των κτιριακών υποδομών προσαρμογής των θαλάσσιων συνόρων.
  5. Λήψη διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφασης, σε σχέση με τον κοινόχρηστο χαρακτήρα κάποιων γεωτεμαχίων, προκειμένου να καταχωρηθούν στο κτηματολόγιο οι κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι, πλατείες κλπ) στο όνομα του Δήμου Λέρου.
  6. Λύση μισθωτικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέρου και κ. Συφουνιού Αναστασίας-Μαρίας.
  7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής τoυ Λιμεναρχείου Λέρου, για το χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης, για το έτος 2022.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                    

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ