Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 20 Αυγούστου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, στις 24 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1 μ.μ.  , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Η με αριθ. πρωτ. 5796/18-8-2021 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με θέμα, «Εισήγηση για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021».
  2. Η με αριθ. πρωτ. 5828/19-8-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με θέμα: Α) Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 169/2021 (ΑΔΑ:ΨΗΔΥΩΛΓ-ΝΙ3) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου λόγω αλλαγής νομοθεσίας.

            Β) Έγκριση όρων δημοπράτησης της υπ’ αρ. 35/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» με απευθείας ανάθεση   προϋπολογισμού 8.992,92€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).

  1. Το με αριθ. πρωτ. 5853/20-8-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με θέμα: Α) «Αποδοχή ή μη του 1ου πρακτικού (σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 135301 για την προμήθεια με τίτλο: <Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου για το έτος 2021-2022. Β) Αποδοχή ή μη του 2ου πρακτικού (σταδίου ελέγχου οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 135301 για την προμήθεια με τίτλο: <Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου για το έτος 2021-2022.
  2. Η με αριθ. πρωτ. 5751/16-8-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με θέμα, «Εισήγηση-αιτιολόγηση για την ανάθεση της υπηρεσίας: <Αποκομιδή απορριμμάτων με ζώα> Κ.Α. 20.6279.0001».
  3. Η με αρ. πρωτ. 5834/19-8-2021 γνωμοδότηση της δημοτικής επιτροπής παραλαβής λοιπών προμηθειών του Δήμου μας με θέμα, «Γνωμοδότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ , έτους 2021 (Αρ. απόφασης Δ.Σ. 26/2021), για την παράταση της υπ’αριθ.πρωτ. 5744/07-09-2020 σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021».
  4. Η με αριθ. πρωτ. 5681/11-8-2021 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου μας με θέμα, «Έγκριση της υπ’ αρ. 15/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ » και έγκριση των όρων δημοπράτησης προϋπολογισμού 102.783,79€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
  5. Το με αριθ. πρωτ. 5849/20-8-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με θέμα, «Α) ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ) ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ».
  6. H με αριθ. πρωτ. 5851/20-8-2021 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου μας με θέμα, «Εισήγηση έγκριση μελέτης - κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.» ΚΑ 10.6699.0002, ΚΑ 20.6661.0001, ΚΑ 30.6661.0001,ΚΑ 25.7135.0001,ΚΑ 25.6662.0005 

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ