Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 11 Αυγούστου 2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς Έκτακτη, Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σήμερα 11 Αυγούστου 2021, με ώρα έναρξης 11:30 π.μ. και ώρα λήξης 14:30 μ.μ.. Η διαδικασία, θα διεξαχθεί δια περιφοράς - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, θα το καταθέσει στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση αποστολής της ψήφου σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή θα γίνει από 11:30 έως 14:30 στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), των από 11/03/2020 και 30/03/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με των αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),  20930 / 31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τους Ν. 4682/2020 και Ν. 4684/2020 που αφορούν την κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. .

Η έκτακτη κατεπείγουσα  συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, συνίσταται στο γεγονός ότι στις 03-08-2021, κοινοποιήθηκε στην υπηρεσίας μας, η υπ’ αρίθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30.7.2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων. Η διαδικασία πρόσληψης θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα και το προσληφθέν προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους. ενώ περιμέναμε κάποια αλλαγή ως προς τις εγκριθείσες ανθρωποώρες γιατί αυτές που έχουν εγκριθεί δεν επαρκούν, μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση και τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ μικρά δεδομένου ότι σε λίγες ημέρες ξεκινάει το νέο διδακτικό έτος.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Λέρου , για το Διδακτικό Έτος 2021-2022, σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή πλήρους απασχόλησης.