Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 30 Ιουλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 03η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2021.
  2. Εισήγηση για την απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τους μισθωτές επαγγελματικών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, για το μήνα Ιούλιο έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. Α. 1167/19-07-2021 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 3201/21.07.2021).
  3. Προσθήκη κωδικού αριθμού για δαπάνες που θα καλυφθούν από την πάγια προκαταβολή.
  4. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ
  5. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 130/2021 με ΑΔΑ:67Ν6ΩΛΓ-25Ω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
  6. Α) Έγκριση της με αριθ. 35/2020 μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων στην αποθήκη και αντικατάσταση στέγης γραφείου στο χώρο συνεργείων Τεχνικής Υπηρεσίας» προϋπολογισμού 8.992,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου
  7. Α) Έγκριση της με αριθ. 12/2021 μελέτης με τίτλο «Επισκευή κτιρίου επιβατών στο Λακκί Λέρου» στην νήσο Λέρο, προϋπολογισμού 34.989,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου
  8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2021 με ΑΔΑ:6ΓΙΓΟΚΒΣ-ΛΚΧ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού Πολιτισμού Λέρου με θέμα «Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ