Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 25 Οκτωβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 03η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
  2. Λήψη απόφασης για την παραγραφή ή μη αξιώσεων κατά ΟΤΑ (σχετ. το με Α.Π.:7208/19-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών)
  3. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (σχετ. το με Α.Π.:7269/21-10-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών)
  4. Εισήγηση για τα τέλη της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λέρου, για το έτος 2022 (σχετ. το με Α.Π.:7263/21-10-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών).
  5. Εισήγηση για τους συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Λέρου, για το έτος 2022 (σχετ. το με Α.Π.:72697264/21-10-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών).

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και 62η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664/30.09.2021 Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.