Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 16 Ιουλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Τροποποίηση της εισήγησης για τη σύνταξη 4ης αναμόρφωσης και τεχνικού προγράμματος του προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021
  2. Εισήγηση για τη μείωση μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, για το μήνα Ιούνιο έτους 2021.
  3. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας
  4. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 4883/08-07-2021 Πρακτικού που συντάχθηκε έπειτα από την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης»
  5. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 131/2021 με ΑΔΑ:6ΦΝ7ΩΛΓ-ΦΚΗ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
  6. Α) Έγκριση της με αριθ. 17/2021 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση τμημάτων οδικού δικτύου Ν. Λέρου» προϋπολογισμού 29.998,61 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ