Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 08 Ιουλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021
  2. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  3. Έγκρισης για την υποβολή της πρότασης «Μελέτες ωρίμανσης για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Κόκκαλη και Καμάρα», προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων για την υποστήριξη της έναρξης υλοποίησης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του με μελέτες και υπηρεσίες συμβούλων μέσω της ΜΟΔ ΑΕ» της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
  4. Α) Έγκριση 1ου ΑΠΕ με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και Β) Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002589.
  5. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 4523/25.06.2021 2ου Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για τη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΚΚΙΟΥ»
  6. Α) Έγκριση της 23/2021 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού  994,58€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17 % και Β) Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της προμήθειας.
  7. Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2022.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ