Πρόσκληση για δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 06 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, αύριο 7 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Ως ώρα έναρξης ορίζεται 9 π.μ και ώρα λήξης 2:30 μ.μ..

 Η διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τους δημοτικούς συμβούλους θα το καταθέσει στο Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση απαλλαγής καταβολής μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων για το μήνα Ιούνιο του έτους 2021, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 4761/5-7-2021 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου μας, στο γεγονός ότι ήδη έχει παρέλθει ο μήνας Ιούνιος και πρέπει να προβούμε το συντομότερο στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μισθωτών ακινήτων, καθώς και στη λογιστική τακτοποίηση των μισθωμάτων στο πρόγραμμα μηχανογράφησης της Οικονομικής μας Υπηρεσίας.

  1. Γνωμοδότηση αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Ξηροκάμπου.
  1. Γνωμοδότηση αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Ένταξης στο 1ο Γυμνάσιο Λέρου (Μπελλένειο).

O κατεπείγων χαρακτήρας του 2ου και 3ου θέματος επαφίεται στην εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Ξηροκάμπου και στο 1ο Γυμνάσιο Λέρου (Μπελλένειο) και τον ενδελεχή έλεγχο αυτών, καθώς και της απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, από πλευράς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να προχωρήσουν με τη σειρά τους στις απαραίτητες διαδικασίες, διότι σε αντίθετη περίπτωση δε θα ιδρυθούν τα εν λόγω τμήματα στα δύο αναφερόμενα σχολεία. Για το σκοπό αυτό, ζητήθηκε από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης η αποστολή όλων των προβλεπόμενων εγγράφων, καθώς και της απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την 9η Ιουλίου 2021.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ