ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 19 Ιανουαρίου 2018

Σας καλώ στις 23-01-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
 2. Εισήγηση για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2019.
Περισσοτερα...
στις 18 Ιανουαρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 22η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών-εργασιών.
 2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου, «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».
Περισσοτερα...
στις 09 Ιανουαρίου 2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕΛΕΤΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

(Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

Περισσοτερα...
στις 21 Δεκεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
 2. Έγκριση της 3ης εντολής πληρωμής του έργου «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δήμου Λέρου» και έγκριση της δαπάνης για την εξόφληση αυτής.
Περισσοτερα...
στις 21 Δεκεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 29 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
 2. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης οικ. έτους 2017.
Περισσοτερα...
στις 15 Δεκεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 19 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση για έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
Περισσοτερα...
στις 15 Δεκεμβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

Περισσοτερα...
στις 08 Δεκεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 12 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.

2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

Περισσοτερα...
στις 07 Δεκεμβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 9η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Ορισμός μελών διοίκησης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου, ορισμός Προέδρου και εκλογή Αντιπροέδρου.
 2. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
Περισσοτερα...
στις 01 Δεκεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 05 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση για έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017
 2. Ανάκληση-αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
 3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
Περισσοτερα...