ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 15 Σεπτεμβρίου 2017

Για να διαβάσετε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 πατήστε ΕΔΩ

Περισσότερα...
στις 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος Λέρου, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ και εφόσον κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 22.518,23 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(17%).

Περισσότερα...
στις 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση οικοπέδου εμβαδού 68 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» της Λέρου. Το μίσθιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αύλειος χώρος για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με άμεση οπτική επαφή προς αυτόν, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) διακόσια ευρώ (200,00€).

Περισσότερα...
στις 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ

Προκηρύσσει:

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το 2ο Νηπιαγωγείο Λακκίου Λέρου. Το μίσθιο πρέπει :

    • να βρίσκεται στη θέση «ΛΑΚΚΙ» της Λέρου
    • να είναι ισόγειο
    • να έχει έκταση από 90 έως 130 τ.μ.
    • να διαθέτει νόμιμες οικοδομικές άδειες
Περισσοτερα...
στις 03 Ιουλίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ   δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη εκτέλεση της προμήθειας ΑΝΤΛΙΩΝ 2017, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος προϋπολογισμού 44.869,50 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%).

O Δήμος Λέρου διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη και έως 30% των υπό προμήθεια ειδών και εντός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016.

Περισσοτερα...
στις 03 Ιουλίου 2017

Ο ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ διαακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ ΚΑΙ 5Χ5 ΣΤΑ ΤΕΜΕΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ» ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογισμού 49.980,94 € (με Φ.Π.Α.)

Περισσοτερα...
στις 03 Ιουλίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμαρχος Λέρου  έχοντας υπόψη:

Περισσοτερα...
στις 30 Ιουνίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ   δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017», συνολικού προϋπολογισμού 29.272,87 ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Περισσοτερα...
στις 29 Ιουνίου 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού:

Διακηρύσσει

Την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια προμήθειας ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Περισσοτερα...
στις 29 Ιουνίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» του Δήμου Λέρου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ποσό ύψους 34.200,00€ € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Περισσοτερα...
στις 28 Ιουνίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ διακηρύσσει την  με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά κατηγορία, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Προϋπολογισμού 69.984,37 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%),

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέρου στο Λακκί, την 11η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη  με ώρα έναρξης την 11:00 το μεσημέρι και ώρα λήξης την 12:30μ.μ. , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής .

Περισσοτερα...