ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 24 Αυγούστου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ

Προκηρύσσει:

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί τμήμα του σχολικού συγκροτήματος του Μπελλένειου Γυμνασίου Λέρου. Το μίσθιο πρέπει :

Περισσοτερα...
στις 13 Αυγούστου 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου  έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ  143/Α /28-6-2007), όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
  3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β/19-02-2013)
Περισσοτερα...
στις 27 Ιουλίου 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ» του Δήμου Λέρου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ποσό ύψους 42.735,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές.

Περισσοτερα...
στις 20 Ιουλίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση οικοπέδου  εμβαδού εμβαδού 2.520 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην κτηματογραφημένη  περιοχή Λακκίου, στη θέση «Άγιος Θεολόγος» Λέρου. Το μίσθιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) χίλια ευρώ  (1.000,00€).

Περισσοτερα...
στις 12 Ιουνίου 2018

Ο Δήμος Λέρου, διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΚΡΙΘΩΝΙ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ, με προϋπολογισμό 4.645,00 € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π), καθώς και το  έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Υπηρεσίας : Δήμος Λέρου, Πλάτανος, (ΚΕΠ) 85400 Λέρος, μέχρι  25-06-2018, ημέρα Δευτέρα.

Περισσοτερα...
στις 31 Μαϊος 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου, προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος  (άρθρο 86 και 311 του Ν.4412/2016) και εφόσον κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 53.681,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(17%),  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14/06/2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9:30π.μ έως ώρα 10:00π.μ. (λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών).

Περισσοτερα...
στις 29 Μαϊος 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς (άρθρο 86 και 311 του Ν.4412/2016) ανά είδος και εφόσον κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 29.167,25 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(17%),

Περισσοτερα...
στις 09 Μαϊος 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου Μιχαήλ Κόλιας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης : (α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους στον Νομό Δωδεκανήσου (Βάση του παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και (β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος με τις διατάξεις των:

Περισσοτερα...
στις 12 Απριλίου 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου διακηρύσσει την επανάληψη της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού , με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την ανάθεση της προμήθειας : «ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», για το έτος 2018 , με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25.758,72 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%, μετά από την υπ.αρ.51/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου (ΑΔΑ 6ΣΜΤΩΛΓ- Σ76)

Περισσοτερα...
στις 03 Απριλίου 2018

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 26.924,24 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π), καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Υπηρεσίας : Δήμος Λέρου, Λακκί, (Τεχνική Υπηρεσία) 85400 Λέρος, μέχρι 16-04-2018, ημέρα Δευτέρα.

Περισσοτερα...
στις 23 Μαρτίου 2018

Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέρου, στα  πλαίσια της μελέτης του ως άνω θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) και την υπ’ αριθμ. 145/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα στις περιοχές Ξηρόκαμπος και Τεμένια, να προσέλθουν στο Δήμο Λέρου - Τμήμα Δόμησης από 26/03/2018 και για είκοσι (20) ημέρες προκειμένου να λάβουν γνώση του ορθοφωτοχάρτη και να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας στοιχεία τυχόν παραχώρησης σε κοινή χρήση χώρων (π.χ. για την έκδοση οικοδομικών αδειών, διάνοιξη οδών κ.α.), για την διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και την συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων.

Περισσοτερα...