ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 20 Μαρτίου 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την ανάθεση της προμήθειας : «ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», για το έτος 2018 , με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25.758,72 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 19 Μαρτίου 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την ανάθεση της εργασίας: «Καθαρισμός περιοχών Ν.Λέρου», για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 69.849,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 31 Ιανουαρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ Ν. ΛΕΡΟΥ», Π.Υ.: 25.347,22€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό ανοιχτό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Περισσοτερα...
στις 14 Δεκεμβρίου 2017

Λέρος, 14/12/2017    

Αρ. Πρωτ.: 5985

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  γεωτεμάχιου εμβαδού 4.050 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Περισσοτερα...
στις 14 Δεκεμβρίου 2017

Λέρος, 14/12/2017   

Αρ. Πρωτ.: 5981

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  γεωτεμάχιου εμβαδού 4.030 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Περισσοτερα...
στις 14 Δεκεμβρίου 2017

Λέρος, 14/12/2017  

Αρ. Πρωτ.: 5977

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  γεωτεμάχιου εμβαδού 4.390 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Περισσοτερα...
στις 14 Δεκεμβρίου 2017

Λέρος, 14/12/2017

Αρ. Πρωτ.: 5973

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  γεωτεμάχιου εμβαδού 4.040 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Περισσοτερα...
στις 07 Δεκεμβρίου 2017

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Πλάτανος Λέρου, πλησίον του Δημαρχιακού Μεγάρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ του Δήμου Λέρου.

Το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να βρίσκεται στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» της Λέρου, πλησίον του Δημαρχιακού Μεγάρου
  • να είναι ισόγειο και όχι υπερυψωμένο, έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)
Περισσοτερα...
στις 06 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών – ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου» προϋπολογισμού 193.520,34 ευρώ με τον ΦΠΑ 17% και CPV : 37535200-9. Κριτήριο κατακύρωσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος του προϋπολογισμού, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Περισσοτερα...
στις 21 Νοεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση οικοπέδου  εμβαδού 68 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» της Λέρου. Το μίσθιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αύλειος χώρος για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με άμεση οπτική επαφή προς αυτόν,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) διακόσια ευρώ  (200,00€).

Περισσοτερα...
στις 19 Σεπτεμβρίου 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αριθμ. Πρωτ 4180/15-09-17

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια:

YΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Προϋπολογισμού 45.113,66 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%)

Περισσοτερα...