ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

στις 25 Απριλίου 2024

ΑΔΑ:9ΩΡΖΩΛΓ-ΨΩΤ

ΛΕΡΟΣ, 25/04/2024
Αριθμ. Πρωτ.: 2932

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3 584/07


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018) και συγκεκριμένα:

3. Την περίπτ. α’ της παρ.1: «1.α. Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010.»,

4. Την περίπτ. γ΄ της παρ. 3: «γ. ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.»

5. Την υπ’ αριθ. 1333/110822/27-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Την υπ’ αριθμ. 2846/Β4-461 απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 2802/Β΄/26.04.2023) βάσει της οποίας ο πληθυσμός του Δήμου Λέρου ανέρχεται στους 7.992 μόνιμους κατοίκους.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 περί προσόντων και κωλυμάτων διορισμού αντίστοιχα του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007), οι οποίες σύμφωνα με το αρ. 167 του

ιδίου νόμου εφαρμόζονται και για τον διορισμό Ειδικών Συμβούλων ή Συνεργατών με το αρ. 163.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ. Β΄/19-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την ανάγκη πρόσληψης ενός Ειδικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου Λέρου με επαγγελματική ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

10. Την με αρ. πρωτ. 2764/19.04.2024 βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ:

 

Ότι πρόκειται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Π.Ε. ή Τ.Ε., ο/η οποίος/α θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως τις 31.12.2028, ο/η οποίος/α θα έχει τις απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα διοίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε :

να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες και εισηγήσεις, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του Δήμου και θα συμβάλει στην λειτουργία του Γραφείου Τύπου με την διαχείριση του ηλεκτρονικού τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Επίσης να παρέχει συμβουλές στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με την επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και παράλληλα θα διεκπεραιώνει κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο σε θέματα αρμοδιότητάς του και μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Η πρόσληψη του προσώπου που, κατά την κρίση του Δημάρχου, είναι κατάλληλο, θα γίνει με απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του/της προσλαμβανόμενου/νης για παροχή υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11-17) και ειδικότερα:

- Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν.3584/2007).

- Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

- Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).

- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007).

- Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).

- Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).

2. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Να διαθέτουν γνώση χειρισμού Η/Υ

4. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία στο τομέα διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

5. Θα εκτιμηθεί επιπλέον η γνώση ξένης γλώσσας (καλή γνώση Αγγλικής) 

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του ΠΕ ή ΤΕ Ειδικού Συνεργάτη καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

· Φωτοαντίγραφο δύο όψεων δελτίου ταυτότητας

· Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

· Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η εμπειρία, ή επαγγελματική ειδίκευση με συνημμένο οποιοσδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει-αποδεικνύει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

· Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την εξειδικευμένη εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

· Υπεύθυνη Δήλωση κατά του άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007).

Επισημάνσεις:

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παραπέμπουμε στη διάταξη της παρ. 7

του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4952/2022 (Α΄136), σύμφωνα με την οποία: «Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας….»

Εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι υποβάλλουν προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, δήλωση σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που διατηρούν (άρθρο 76 παρ.2 Ν. 4622/2019, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν.4940/22).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ή αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Διεύθυνση: Δήμος Λέρου, Πλάτανος, Τ.Κ. 85400, Λέρος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2247360233), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης σε μία ημερήσια εφημερίδα (δηλ. από 27/04/2024 έως και 08/05/2024). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού Δωδεκανήσου και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας.

Εσωτ. Διανομή: - Γρ. Δημάρχου - Αντιδημάρχους Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής - Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμ. Μισθοδοσίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ