ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Λέρου

στις 14 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΛΕΡΟΣ, 14/03/2024
Αριθμ. Πρωτ.: 1689
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Λέρου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και 59 περί Αντιδημάρχων (αριθμού αυτών, αρμοδιότητες κ.λ.π.) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018) και συγκεκριμένα:
 3. Την περίπτ. α’ της παρ.1: «1.α. Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010.»,
 4. Την περίπτ. β΄ της παρ. 1: «β) Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ μπορεί να γίνεται από πρώην δήμαρχο ή από απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου » και
 5. Την περίπτ. γ΄ της παρ. 3: «γ. ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.»
 6. Τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 περί ρυθμίσεων θεμάτων προσωπικού Ο.Τ.Α, σύμφωνα με την οποία: «Η πλήρωση μίας θέσης, εκ των θέσεων που προ-βλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και της παραγράφου 1 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010, μπορεί να γίνει ή με πρώην δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Στις περιπτώσεις αυτές η θέση που πληρούται αποτελεί θέση συνεργάτη δημάρχου ή περιφερειάρχη. Λοιπές διατάξεις που αφορούν τους ειδικούς συνεργάτες εφαρμόζονται και για το συνεργάτη δημάρχου ή περιφερειάρχη….».
 7. Την υπ’ αριθ. 1333/110822/27-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 8. Την υπ’ αριθμ. 05/74/08.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΗΓ6ΩΛΓ-ΩΝΨ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σ’ αυτούς
 9. Την υπ’ αριθμ. 2846/Β4-461 απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 2802/Β΄/26.04.2023) βάσει της οποίας ο πληθυσμός του Δήμου Λέρου ανέρχεται στους 992 μόνιμους κατοίκους.
 10. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 περί προσόντων και κωλυμάτων διορισμού αντίστοιχα του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007), οι οποίες σύμφωνα με το αρ. 167 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται και για τον διορισμό Ειδικών Συμβούλων ή Συνεργατών με το αρ.
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ. Β΄/19-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Την ανάγκη πρόσληψης ενός ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου Λέρου με εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
 13. Τις αριθμ. 318/12.03.2024/ΑΔΑ:63ΚΥΩΛΓ-01Π και 319/12.03.2024/ΑΔΑ:Ψ67ΧΩΛΓ-7ΙΦ Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας
 14. Την με αρ. πρωτ. 1659/13.02.2024 βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ:

 

Ότι πρόκειται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη ο/η οποίος/α θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως τις 31.12.2028, ο/η οποίος/α θα έχει εμπειρία σε θέματα Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα:

 • θα σχεδιάζει και θα εισηγείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, προγράμματα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
 • θα εισηγείται και θα διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, γραπτώς ή προφορικώς σε θέματα Πολιτισμού και Προβολής των Κοινωνικών Δράσεων και Πολιτικών του Δήμου,
 • θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στην προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του.

 

Η πρόσληψη του προσώπου που, κατά την κρίση του Δημάρχου, είναι κατάλληλο, θα γίνει με απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του/της προσλαμβανόμενου/νης για παροχή υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11-17) και ειδικότερα:

- Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν.3584/2007).

- Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

- Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).

- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007).

- Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).

- Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).

 1. Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας.
 3. Να διαθέτουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασία κειμένων

β) υπολογιστικών φύλλων και

γ) υπηρεσιών διαδικτύου

 1. Κάθε πρόσθετο προσόν που ενισχύει την αίτηση των ενδιαφερομένων θα συνεκτιμηθεί

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων δελτίου ταυτότητας
 • Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η εμπειρία, ή επαγγελματική ειδίκευση με συνημμένο οποιοσδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει-αποδεικνύει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την εξειδικευμένη εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά  το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 • Υπεύθυνη Δήλωση κατά του άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007).

 

Επισημάνσεις:

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παραπέμπουμε στη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4952/2022 (Α΄136), σύμφωνα με την οποία: «Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας….»

Εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι υποβάλλουν προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, δήλωση σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που διατηρούν (άρθρο 76 παρ.2 Ν. 4622/2019, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν.4940/22).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ή αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Διεύθυνση: Δήμος Λέρου, Πλάτανος, Τ.Κ. 85400, Λέρος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2247360233), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης περίληψη της παρούσης σε μία ημερήσια εφημερίδα (δηλ. από 16/03/2024 έως και 26/03/2024). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού Δωδεκανήσου και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας.

 

Εσωτ. Διανομή:

-  Γρ. Δημάρχου

-  Αντιδημάρχους Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

-  Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής

-  Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

-  Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού

-  Τμ. Μισθοδοσίας

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

              ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ