Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 22 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 27η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 208.2022 με ΑΔΑ:96ΙΟΩΛΓ-0ΤΥ απόφαση Ο. Ε.).
  2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 212.2022 με ΑΔΑ:65ΚΤΩΛΓ-ΥΙ8 απόφαση Ο. Ε.).
  3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  4. Έγκριση της με αριθμ. 87/2022 με ΑΔΑ:ΨΑΘΙ46ΜΨΕΚ-ΨΛΖ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου μετά την με Αριθμ. Πρωτ. 3517/09-12-2022 Σύμφωνη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού».
  5. Αποδοχή του με Α.Π. 7662/21-12-2022 Πρακτικού με θέμα: «Αίτημα παράτασης χρόνου παράδοσης τέσσερεις (4) μήνες της υπ’αριθ.πρωτ.1520 /02-03-2021 (21SYMV008221544 2021-03-02) σύμβασης, με τίτλο :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ».
  6. Εισήγηση – Αιτιολόγηση για την ανάθεση της εργασίας: «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λέρου».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ