ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ

στις 09 Δεκεμβρίου 2022

Ο Δ.ΟΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, 2 ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-2023.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (κωδικοποίηση από τον Φορέα)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(εφόσον εξειδικεύεται)

 

Αριθμός

ατόμων

Διάρκεια σύμβασης

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(εφόσον απαιτείται από την ιδιαιτερότητα ανά άθλημα-πρόγραμμα)

 

1

Π.Φ.Α.

(Ανεξαρτήτου ειδικότητας)

2

 έως 8 μήνες

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
  3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
  4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
  7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

 Κριτήρια Επιλογής

         Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από  δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: dopaisap@otenet.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στης γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, Λακκί, Τ.Κ. 85400, Λέρος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Συριδάκη Ευαγγελίας (τηλ. Επικοινωνίας:22470-26160) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμων ημερών και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει και στην ιστοσελίδα του Δήμου(leros.gr)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΕΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2022-2023