ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (άρ. 19 § 4 Ν. 2882/2001)

στις 16 Φεβρουαρίου 2022

Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ιδιοκτησιών στις περιοχές «ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΣ», «ΚΑΨΑΛΗ», «ΚΑΒΑΚΙΑ», «ΒΑΣΕΣ», «ΤΟΛΟ» της νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου, ότι στις 11-5-2022 εκδικάζεται ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου (Μεταβατική Έδρα Κω) η αίτηση του Δήμου Λέρου - Ο.Τ.Α. περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριούμενων ακινήτων.

Η εν λόγω απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 54657/4-10-2019 απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 605Δ΄/11-10-2019, σε συνδ. με 498Δ΄/25-8-2020), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Δήμου Λέρου», συνολικής έκτασης 56.057,89 τ.μ. η οποία απεικονίζεται: α) στην από Οκτωβρίου 2016 τοπογραφική μελέτη του τοπογράφου μηχανικού Θεμιστοκλή Σούλου για την κτηματογράφηση του Χ.Υ.Τ.Υ. Δήμου Λέρου σε επτά (7) πινακίδες κλίμακας 1:500, η οποία θεωρήθηκε από τον Χριστόδουλο Έλληνα, πολιτικό μηχανικό και Προϊστάμενο Τ.Υ.Δ. Λέρου και β) στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα που αφορά το ως άνω έργο. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 33 § 7 Ν. 3164/2003 και Ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), υπέρ του Δήμου Λέρου και με δαπάνες αυτού, οι οποίες θα αντιμετωπισθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι), με κωδ. πράξης MIS (ΟΠΣ) 5001908. Η εν λόγω αναγκαστική απαλλοτρίωση αφορά στις κάτωθι κτηματολογικές μερίδες του Κτηματολογίου Κω – Λέρου: 1183, 1181, 1174, 1197, 1198, 1202, 1200, 1204, 1224, 1225, 1205, 1203, 1210, 1207, 1236, 1233, 1212, 1281, 1286, 1285, 1290, 1291, 1307, 1294, 1293, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1305, 1323, 1311, 1312, 1321, 1316, 1315, 1314, 1313, 1304, 1317, 1318, 1322, 1349, 1319, 1320, 1352, 1353, 1354, 1355, 1350, 1351, 1283, 1284, 1282. Γίνεται μνεία ότι έχει ήδη προηγηθεί τοιχοκόλληση της ανωτέρω αίτησης στο κατάστημα της μεταβατικής έδρας του Εφετείου Δωδεκανήσου στην Κω, στο Δήμο Λέρου και στο Δικηγορικό Σύλλογο Κω.