ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΟΠΑΙΣΑΠ

στις 15 Φεβρουαρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 23/ 2022

Θέμα: Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για την προστασία ανηλίκων Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 και 233 του Ν.3463/ 8-6-06 (ΦΕΚ 114/Α' ).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1-12 του Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ 187 τ. Α΄).

4. Το με αριθ. πρωτ. 106167/21.12.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: Υποχρέωση Ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων.

5. Το με αριθ. πρωτ. 62215/22.12.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

6. Τη πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις.

7. Την υποχρέωση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων σύμφωνα με το άρθρο 5, του Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ 187 τ. Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τον ορισμό της υπαλλήλου Αυτζόγλου Ειρήνης του Λεωνίδα, ειδικότητας ΔΕ Παιδοκόμων, ως υπεύθυνη Προστασίας Ανηλίκων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Καμάρας, ελλείψει προσωπικού ειδικότητας κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου.

Β. Τον ορισμό της υπαλλήλου Λουλουδιά Καλλιόπη του Ελευθερίου, ειδικότητας ΔΕ Παιδοκόμων, ως υπεύθυνη Προστασίας Ανηλίκων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λακκίου, ελλείψει προσωπικού ειδικότητας κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου.

Γ. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι Υπεύθυνες Προστασίας Ανηλίκων να προσκομίσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7. Στις περιπτώσεις Φορέων Παιδικής Προστασίας δημοσίου δικαίου, το εν λόγω αντίγραφο αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί αρμοδίως στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα διαύγεια.

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου

ΓΡΕΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ