Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 07 Απριλίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 11η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 31.2023 με ΑΔΑ:6ΑΦΗΩΛΓ-ΜΞΥ απόφαση Ο. Ε.).
  3. Α) Έγκριση της υπ. αριθμ. 62.2022 μελέτης με θέμα «Προμήθεια Εξοπλισμού και Μεταφοράς για το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς (Φιλόδημος ΙΙ)» Δήμου Λέρου και Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 151.245,90€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
  4. Αποδοχή των με αριθμ. πρωτ. 2160/03-04-2023 και 2161/03-04-2023 Πρακτικών που συντάχθηκαν, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 186889, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Περιοχών Ν. Λέρου».
  5. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 2094/30-03-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον έλεγχο δικαιολογητικών, την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων οικονομικών φορέων για το διαγωνισμό με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Λέρου, Υποέργο 1».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ