Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 17 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 21η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
 2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2021.
 3. α) Ανάκληση της με αριθ. 118/29-11-2021 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου και β) Λήψη νέας απόφασης αναφορικά με τα τέλη της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου μας, για το έτος 2022.
 4. α) Ανάκληση της με αριθ. 119/29-11-2021 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου και β) Λήψη νέας απόφασης αναφορικά με τους συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου μας, για το έτος 2022.
 5. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Λέρου, για το έτος 2022.
 6. Έγκριση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Λέρου.
 7. Συμπλήρωση της με αριθ. 114/29-11-2021 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Αντικατάσταση Προέδρου και μελών, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία <Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου)>, λόγω παραιτήσεων».
 8. Έγκριση απόδοσης προς το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου)», της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π., που αφορά το Β΄ εξάμηνο έτους 2021.
 9. Καθορισμός μηνιαίων εξόδων παράστασης για το έτος 2022, Προέδρων και Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου μας με την επωνυμία: α) Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ) και β) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου.
 10. Λήψη απόφασης για το χαρακτηρισμό επιχειρήσεων (ξενοδοχείων-ενοικιαζομένων δωματίων) ως «εποχιακά λειτουργούσες» (σχετ. τα με αριθ. πρωτ. 8183/2-12-2021 και 8420/13-12-2021 έγραφα του τμήματος εσόδων περιουσίας και ταμείου του Δήμου μας).
 11. Συγκρότηση τριμελούς δημοτικής επιτροπής του Π.Δ. 270/81 (εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση ακινήτων) για το έτος 2022.
 12. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (δ΄ δόση 2021), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 13. Αίτηση με αριθ. πρωτ. 33/13-11-2021 της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Λέρου με θέμα, «Παραχώρηση δύο Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, 69472/24-9-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/6-12-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 

 

                                                                                            Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                       

 

                                                                                     ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ