Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 10 Δεκεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021
  2. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής
  3. α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 247/2021 με ΑΔΑ: 6ΦΨΡΩΛΓ-ΜΟΤ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και β) Λήψη νέας απόφασης με θέμα «Εισήγηση για τα τέλη της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λέρου, για το έτος 2022»
  4. α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 248/2021 με ΑΔΑ:ΩΟ3ΤΩΛΓ-ΗΘΗ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και β) Λήψη νέας απόφασης με θέμα «Εισήγηση για τους συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Λέρου, για το έτος 2022»
  5. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχετ. η 254/2021 με ΑΔΑ:6ΨΚΝΩΛΓ-ΦΥΠ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
  6. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής»
  7. Εισήγηση για λήψη απόφασης περί έγκρισης αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολή της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δήμου Λέρου» για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.
  8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 277/2021 με ΑΔΑ:62ΓΕΩΛΓ-5ΟΧ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέρου και του Δήμου Αγαθονησίου προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο <ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΡΟΥ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ> στην Πρόσκληση ΧΙΙ του Προγράμματος <Φιλόδημος ΙΙ>, στο Άξονα Προτεραιότητας: <Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων>»

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και 62η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664/30.09.2021 Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ