ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

στις 18 Απριλίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Λέρου για το έτος 2017, συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με κριτήρια κατακύρωσης:

α) τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου όσο αφορά τις εργασίες επισκευής

β)το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών και των ελαστικών (επί τιμοκαταλόγου).

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» προϋπολογισμού 62.477,68€ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3863/2006, Ν.3852/2010 και Ν.4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Λέρου την 03/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από του υποψηφίους αναδόχους στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο Λέρου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη Διεύθυνση: Πλάτανος ,Λέρου Τ.Κ 85400, οι οποίες δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στο αρμόδιο όργανο. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν στους όρους της αριθ. 1297-18/04/2017 Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου (Λακκί -Λέρος ΤΚ 85400, τηλ. 22470 28040, fax 22470 28040 ,στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου στη διεύθυνση: http://www.leros.gr/

Κατεβάστε την διακήρυξη

Κατεβάστε την Τεχνική Έκθεση

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ