ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

στις 09 Ιουνίου 2020

(Άρθρου 122 Ν4412/2016)

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ 85400, Ελλάδα.

 NUTS: EL 42 (Νότιο Αιγαίο)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.leros.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, τηλ. 2247028040, fax: 2247028040.

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ στην διεύθυνση http://www.leros.gr/.

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης A΄ Βαθμού / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

CPV: 45259000-7

Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL 421 (Dodekanisos)

  • Τίτλος Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΕΡΟΥ»

Σύντομη Περιγραφή: Προβλέπεται η συντήρηση και η επισκευή του κτιρίου του Λιμεναρχείου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

Πρόκειται για ένα παλιό τριώροφο κτίριο που κατασκευάστηκε το 1880, μικτής επιφανείας περίπου 580 τ.μ. το οποίο είναι διαχωρισμένο εσωτερικά σε πολλούς χώρους, γραφεία, κρατητήρια, τουαλέτες κτλ. Είναι κατασκευασμένο προ 80 ετών περίπου, με την τυπική τεχνοτροπία των ιταλικών κτισμάτων (μικτό σύστημα φέρουσας κατασκευής και οπλισμένου σκυροδέματος) και η συντήρηση του είναι ανεπαρκής.

         Κατά  την αυτοψία διαπιστώθηκαν μικρές επιφανειακές ρηγματώσεις στην εξωτερική τοιχοποιία στην Δυτική και στην Νότια όψη του κτιρίου. (οι δύο αυτές όψεις δεν έχουν συντηρηθεί)καθώς και εσωτερικά (σποραδικά επιχρίσματα).Πολλά από τα κουφώματα του κτιρίου πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν με νέα ξύλινα κουφώματα.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αποξήλωση υφιστάμενων κουφωμάτων που λόγω παλαιότητας έχουν διαβρωθεί, με αποτέλεσμα να σημειώνεται εισροή ομβρίων υδάτων στο κτίριο. Τα κουφώματα που προβλέπεται να αντικατασταθούν και συντηρηθούν φαίνονται στην αναλυτική προμέτρηση της μελέτης. Από τα ήδη καλά κουφώματα κάποια θα συντηρηθούν.

Οι χώροι υγιεινής χρήζουν αντικατάσταση των ειδών υγιεινής καθώς και νέα υδραυλική εγκατάσταση.

Στο κτίριο εσωτερικά πρέπει να γίνουν νέα σποραδικά επιχρίσματα όχι μεγάλης έκτασης, ενώ εξωτερικά πρέπει να γίνουν νέα επιχρίσματα στις δύο όψεις του (νότια και δυτική) αφού πρώτα ξεσοβατιστεί το κτίριο και τοποθετηθεί συνθετικό πλέγμα .

Το κτίριο πρέπει να βαφτεί και εσωτερικά και εξωτερικά, να συντηρηθούν τα πατήματα της ξύλινης εσωτερικής σκάλας.

Στο ισόγειο προβλέπεται η επισκευή της υπάρχουσας τουαλέτας, η διαμόρφωση του χώρου με τοιχοποιία από τούβλο για την δημιουργία δύο κρατητηρίων (ανδρών και γυναικών)  και η πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ισογείου.

Στο δώμα του τρίτου ορόφου θα πραγματοποιηθεί υγρομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό πολυρουεθάνης και πολυουρία σε πάχος 3 χιλ, καθώς υπάρχει εισροή όμβριων υδάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει διάβρωση  στον οπλισμού του τμήματος του σκυροδέματος καθώς και φθορά των ξύλινων κουφωμάτων.

Επίσης θα καθαιρεθεί ολόκληρη η εξωτερική σκάλα που βρίσκεται στην Νότια όψη του κτιρίου διότι έχει υποστεί έντονη διάβρωση ο οπλισμός της και μεγάλα κομμάτια σκυροδέματος έχουν αποκολληθεί ήδη με αποτέλεσμα η χρήση της να είναι άκρως επικίνδυνη και θα κατασκευαστεί εκ νέου.

Ακόμα στο ισόγειο θα τοποθετηθεί στην οροφή του τσιμεντοσανίδες σε μεταλλικό σκελετό διότι υπάρχουν ήδη ξύλινες τράβες που παρουσιάζουν σημαντική γήρανση.

            Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 119.989,60 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 17%) που αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 75.574,95 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 13.603,49€.

Απρόβλεπτα 13.376,77 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ  (06) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

            Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  • Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.
  • Κριτήρια Επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία των έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Ως προς την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

1) Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και (βάσει των ορίων εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων έργων τα οποία τίθεται στο άρθρο 54 του                   Π.Δ. 71/2019 που τις κατατάσσει στην πρώτη (1η) τάξη εργοληπτικής επιχείρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)  διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις (άρθρο 51 του Π.Δ. 71/2019):

α) εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις ως «μικρή οντότητα». Διαθέτουν, κατ’ ελάχιστο, Ίδια Κεφάλαια, χωρίς όμως την υποχρέωση ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.), βάσει του τελευταίου οριστικού ισολογισμού τους ή ενδιάμεσου ισολογισμού με λήξη διαχειριστικής χρήσης μηνός, εντός τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, ύψους 50.000 €. Αν στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται λογαριασμοί ταμείου ή τραπεζικές καταθέσεις ύψους τέτοιου που η αφαίρεση του καθιστά αδύνατη την κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ιδίου κεφαλαίου, προσκομίζεται βεβαίωση Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.), για το ύψος του ταμείου και αποδεικτικά υπολοίπου καταθέσεων κατά τη λήξη της περιόδου των οικονομικών καταστάσεων,

β) τηρούν απλογραφικά και διαθέτουν, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα (του φυσικού προσώπου με μοναδικό δικαιούχο ή της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο), ή/και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019.

γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας:  150.000 ευρώ. Για την απόδειξη του κύκλου εργασιών προσκομίζονται φορολογικές δηλώσεις και κατάσταση τιμολογίων βεβαιωμένη από το λογιστή με υπεύθυνη δήλωση, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 51 του                  Π.Δ. 71/2019 .

2) Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και (βάσει των ορίων εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων έργων τα οποία τίθεται στο άρθρο 54 του Π.Δ. 71/2019 που τις κατατάσσει στην Α1 τάξη εργοληπτικής επιχείρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), για τις οποίες δεν απαιτείται ελάχιστο όριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (άρθρο 51 του Π.Δ.. 71/2019).Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη και κατηγορία έργου του Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διαφοράς μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου  της επόμενης τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς αυτούς συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της ένωσης, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ο καθένας. Όταν η ένωση αποτελείται από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο της εκτιμώμενης αξίας των έργων  που επιτρέπεται να αναλάβει η ένωση διαμορφώνεται στα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στα κέρδη και τις ζημίες, ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Τα όρια της παραγράφου αυτής μπορεί να  επανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, λαμβανομένου υπόψη του δείκτη αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων έργων, όπως καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

 Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.051,10 (Δύο χιλιάδες πενήντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά)με ισχύ εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016.

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 παρ.2 (α) του Ν.4412/2016.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 03 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η υποβολή των προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 12 της  ΚΥΑ 117384/26-10-2017.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

Ημερομηνία: : 09 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στη διεύθυνση "ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, Τ.Κ. 85400, Λέρος".

Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 189 με κωδικό γενικού έργου 2017ΣΕ18900050 

Άλλες πληροφορίες:

  • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου
  • Η Σύμβαση υπογράφεται από τους εμπλεκόμενους φορείς: α) τον Δήμο Λέρου, ως  Φορέας Υλοποίησης του Έργου και  β)  τον Ανάδοχο - Εργολήπτη.
  • Επισημαίνεται ότι ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται από τον λήπτη των παραστατικών και δεν χρεώνεται φόρος στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία. Κατά την έκδοση των παραστατικών υπάρχει η υποχρέωση να αναγράφεται σε αυτά η φράση "άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης".

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ