ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

στις 02 Ιουνίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019,με σφραγισμένες προσφορές  για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού, αυτόνομων φωτιστικών led με χρήση ηλιακής ενέργειας και φωτεινής επιγραφής led»,  συνολικού προϋπολογισμού 229.992,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 22470 28040, 22470 26982, fax: 22470 28040. Πληροφορίες – αρμόδιοι υπάλληλοι : Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη, Μαρία Παντερμαράκη, dimoslerou1@yahoo.gr.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού, αυτόνομων φωτιστικών led με χρήση ηλιακής ενέργειας και φωτεινής επιγραφής led» για τις ανάγκες του Δήμου Λέρου.

Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε εξήντα (60)ημερολογιακές μέρες αρχής γενομένης από την υπογραφή της .

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 92813

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 02-06- 2020.

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 05η /06/ 2020 και ώρα 13:00:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/06/2020 και ώρα 13:00  μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Κατάθεση Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματά της, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά Ομάδα/Τμήμα Ειδών. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Εγγυητική Επιστολή: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό σε ευρώ, ίσο με το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνόλου, δηλαδή ποσό 3.931,50€.

Δικαίωμα συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το / ο Δήμος Λέρου . Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους κωδικούς πίστωσης Κ.Α. : 20.7135.0003 και Κ.Α : 30.7135.0063 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τους  20.7135.0003 και Κ.Α : 30.7135.0063 του  προϋπολογισμού του Δήμου  έτους 2020.

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑ

C.P.V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17%

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Κ.Α 20.7135.0003

CPV: 34928520-9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Α (102) ΤΕΜ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΓΙΑ ΙΣΤΟ ΤΥΠΟΥ Α (102) ΤΕΜ, ΙΣΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Β (100)ΤΕΜ

 

166.842,00 €

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ι.Π.

Κ.Α 30.7135.0063

CPV: 34928530-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED (18) TEM, ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΤΥΠΟΥ COMPACT (10)TEM, ΠΙΝΑΚΙΔΑ LED (1) TEM.

 

63.150,75 €

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλ.: 22470 28040 και 22470 26982.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στο ελληνικό τύπο.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ