Δημοσίευση προκήρυξης προμήθειας

στις 04 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019,με σφραγισμένες προσφορές  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»,  συνολικού προϋπολογισμού 99.801,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 22470 28040, fax: 22470 28040. Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος : Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη, dimoslerou1@yahoo.gr.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016/Α147 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ».

Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε τέσσερις (4)ημερολογιακούς μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της .

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 79648

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 02-12- 2019.

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 02η /12/ 2019 και ώρα 12:00:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/12/2019 και ώρα 14:00:00  μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Κατάθεση Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματά της, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.

Εγγυητική Επιστολή: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό σε ευρώ, ίσο με το 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνόλου, δηλαδή ποσό 853,00€.

Δικαίωμα συμμετοχής :

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση όμως που τους ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει η ανάδοχος ένωση/σύμπραξη να περιβληθεί ιδιαίτερη μορφή, με την σύνταξη του κατάλληλου συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο θα δηλώνεται πλέον ρητά το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση, το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει ο καθένας και τον κοινό εκπρόσωπο τους.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία προσφορά. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν μεμονωμένα ή ως μέλη ένωσης προμηθευτών σε παραπάνω από μια προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Χρηματοδότηση της σύμβασης : ΠΔΕ   ΣΑ Ε2751 ΚΩΔ. 2019ΣΕ27510016   ποσό 99.801,00€

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS (ΟΠΣ): 5038687

Ε.Π : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α 64.7132.0001 του  προϋπολογισμού του Δήμου  έτους 2019.

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑ

C.P.V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17%

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΠΔΕ ΣΑ Ε2751 ΚΩΔ. 2019ΣΕ27510016  

64.7132.0001

34134200-7

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

99.801,00 €

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον άξονα προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4304/14-05-2019του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5038687. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλ.: 22470 28040 και 22470 26982.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στο ελληνικό τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ