ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν.4605/2019,με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΜ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ», συνολικού προϋπολογισμού 216.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3:
GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 22470 28040, fax: 22470 28040. Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος : Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016/Α147 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΜ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ»

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5)ημερολογιακούς μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της .
Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,

Αύξων Αριθμός Συστήματος: 82969
Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 16-12- 2019.
Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 16η /12/ 2019 και ώρα 14:00:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/01/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Κατάθεση Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματά της, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.

Εγγυητική Επιστολή: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό σε ευρώ, ίσο με το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνόλου, δηλαδή ποσό 3.490,32€.

Δικαίωμα συμμετοχής :

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Χρηματοδότηση της σύμβασης :
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 30292/19.04.2019 με ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α 62.7132.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑ C.P.V ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΔΗΜΟΣΛΕΡΟΥ

ΠΔΕ ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010

62.7132.0001 34144512-0

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΜ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ»

216.400,00 €

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλ.: 22470 28040 και 22470 26982.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στο ελληνικό τύπο.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τ.Ε.Υ.Δ.