ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 84/2018

στις 22 Ιουνίου 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ: 84/2018

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α΄).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες Δημάρχου»
 4. Το δεδομένο ότι ο Δήμος Λέρου σύμφωνα με ΦΕΚ 698/20.03.2014 τεύχος Β’ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΓΠ-191/18.03.2014 «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β’/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας», εμφανίζει πραγματικό πληθυσμό, επτά χιλιάδες εννιακόσιους δεκαεπτά (7.917) μόνιμους κατοίκους.
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέρου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν δύο (2) Αντιδήμαρχοι.
 6. Το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄), το οποίο αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, η οποία είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/ 2012 (Α΄ 40) και τροποποιηθεί με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α΄ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013(Α΄ 98)
 7. Την υπ’ αριθμ. 23/6-3-2017 προηγούμενη απόφαση, περί ορισμού των Αντιδημάρχων μέχρι 31-08-2019.
 8. Την ανάγκη αντικατάστασης του Αντιδημάρχου κ. Σοροκάκη Ιωάννη του Νικολάου, λόγω υποβολής παραίτησης του ιδίου από τη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Αποδέχεται την παραίτηση (αρ. πρωτ. 2634/11.06.2018) του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Σοροκάκη Ιωάννη του Νικολάου και τον απαλλάσσει από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου.

Β. Ορίζει τον κ. Ζουμπούλη Γεώργιο του Δημητρίου Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου μας, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Προμηθειών, και την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του Δήμου.
 3. Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Δημάρχου εκχωρούνται και μεταβιβάζονται και με εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων και παραστατικών που προβλέπονται κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία εκτέλεσης των εργασιακών αντικειμένων, προς διευκόλυνση του έργου του, για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και για την γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει και έχει κοινοποιηθεί η υπ’ αριθμ. 23/2017 Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ