Απόφαση ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου

στις 29 Μαϊος 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 61/2018

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
  2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
  3. Το από 27/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λέρου
  4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λέρου
  5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζει με ρητή εντολή του τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Κοντραφούρη Αντώνιο του Ζανή ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Λέρου με θητεία έως 31/08/2019 και αναθέτει σε αυτόν χωρίς αμοιβή την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του τμήματος Ύδρευσης Αποχέτευσης.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου Συμβούλου θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο, ο οποίος και θα τον αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανωτέρω δημοτικό σύμβουλο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ