ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ με τον Νόμο 4611/2019

στις 15 Νοεμβρίου 2019

Σας ενημερώνουμε, ότι έως την 20/12/2019, μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές προς τον Δήμο Λέρου, βάσει του Ν.4611/19, ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Από δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

γ) Από είκοσι πέντε (25) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

δ) Από σαράντα εννέα (49) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

ε) Από εβδομήντα τρείς (73) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η μη είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών και μάλιστα επί μακρόν, είναι πλέον ελεγχόμενη από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ν.3852/2010 άρθρα 276,277) το οποίο εξετάζει το εάν εφαρμόζουν και εξαντλούν οι αρμόδιες υπηρεσίες τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που προβλέπει η νομοθεσία. Οι Υπηρεσίες του Δήμου είναι αναγκασμένες να εργαστούν στα πλαίσια της νομοθεσίας και στον τομέα του εισπρακτικού μηχανισμού παρόλη την δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί.

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου μας στον Πλάτανο και στα τηλ. 2247360250 & 2247360243.