ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ (έως 100 δόσεις)

στις 08 Οκτωβρίου 2021

Ο Δήμος Λέρου εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256Α΄/23-12-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96Α΄/11-06-2021)   ρυθμίζει οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.06.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του Ν.4807/2021 (δηλ. έως 11.06.2021). 

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

 Μετά από αίτηση του οφειλέτη προς την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, οι οφειλές μπορεί να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20 € για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50 € για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.                      

Προθεσμία αίτησης: έως το αργότερο 31.10.2021

Μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την υποβολή αιτήσεων, η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου.

Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 165 έως 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)  σύμφωνα με την  ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’) είναι:

Α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανωτέρω ΚΥΑ.

Β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

Ββ) είναι άνεργοι,

Βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

Βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),


β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

 

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),


δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),


ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της δόσης από την επόμενη ημέρα που όφειλε αυτή να καταβληθεί .

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά τους πληγέντες από την πανδημία του COVID 19  και για την εφαρμογή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση, συνοδευόμενη από τη Δήλωση ενίσχυσης στο ΕΡΓΑΝΗ, ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο.

Οι αιτήσεις των πολιτών με τα πλήρη στοιχεία τους και τηλέφωνο θα απευθύνονται προς Δήμο Λέρου – Γραφείο Εσόδων  και θα υποβάλλονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στα e-mail:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραφείο Εσόδων  του Δήμου Λέρου στο τηλέφωνο  2247026982