Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [12-7-2017]

στις 07 Ιουλίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 12η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2017.
 2. Λήψη εκ νέου της απόφασης που αφορά την αγορά οικοπέδου, το οποίο συνορεύει με το κοιμητήριο «Ταξιάρχης».
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων Δ. Λέρου».
 4. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου, «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων».
 5. Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020/5-7-2017 & 3038/6-7-2017 πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής της εργασίας, «Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων και καταστροφών λόγω θεομηνίας ΣΑΕ 055».
 6. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 3024/5-7-2017 πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της εργασίας, «Εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίων λυμάτων - ύδρευσης - βιολογικού».
 7. Έγκριση της με αριθ. 75/2017 απόφασης της Οικονομικής μας Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης, αναφορικά με το αριθ. πρωτ. εισερχ. 1488/26-4-2017 έγγραφο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα, <Πλαίσιο συνεργασίας: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS)>».
 8. Έγκριση της με αριθ. 101/2017 απόφασης της Οικονομικής μας Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση για την συμπλήρωση του άρθρου 2 (παρ.2.1) της τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Λέρου».
 9. Έγκριση της με αριθ. 45/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού-Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Ταμιακός απολογισμός εσόδων και εξόδων του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, οικονομικού έτους 2016».
 10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 11. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Λακκίου.
 12. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (οικόπεδο 68τ.μ. στα Σπήλια).
 13. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου, για την στέγαση βάσης ετοιμότητας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.).
 14. Υποστήριξη του Δήμου Λέρου σε ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά την προστασία και ανάδειξη για αναπτυξιακούς σκοπούς, στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς του Α΄ και Β΄ παγκοσμίου πολέμου (θαλάσσια ναυάγια και χερσαία τμήματα).

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ