Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, του δημοτικού συμβουλίου Λέρου

στις 28 Ιουνίου 2024

Λέρος 28-6-2024
Αρ. πρωτ.: 4614

ΠΡΟΣ:
1. Δήμαρχο κ. ΚΩΤΤΑΚΗ Τιμόθεο
2. Μέλη δημοτικού συμβουλίου.

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, του δημοτικού συμβουλίου Λέρου».


Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM, την 1η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου μας, οικονομικού έτους 2024.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο ότι, εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 4122.77-50/οικ. 1833 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΣΘ4653ΠΩ-550) απόφαση του υπουργού ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, η χρηματοδότηση προς το δήμο Λέρου ποσού 223.200,00 ευρώ, για τη μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών για το έτος 2024 και θα πρέπει να γίνει άμεσα από το δήμο μας, η αποδοχή της χρηματοδότησης.

Το δημοτικό συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του γραφείου πληροφορικής του δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ.: 224702556).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

· Διευθυντή περιβάλλοντος, δόμησης & τεχνικών υπηρεσιών

· Διευθυντή διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών

· Νομικό σύμβουλο

· Γραφείο πληροφορικής