Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

στις 19 Μαρτίου 2024

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 1:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν. Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 

1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2024.

2. Έγκριση της με αριθ. 7/20-2-2024 με Α.Δ.Α.: 6ΑΞΠ46MΨΕΚ-0ΣΖ απόφασης διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου μας με την επωνυμία «δημοτικό λιμενικό ταμείο Λέρου» με θέμα, «Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. οικ. έτους 2024».

3. Έγκριση της με αριθ. 5/20-2-2024 με Α.Δ.Α.: 60ΑΥ46MΨΕΚ-ΚΝΜ απόφασης διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου μας με την επωνυμία «δημοτικό λιμενικό ταμείο Λέρου» με θέμα, ««Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου μετά την με Αριθμ. Πρωτ. 818/07-12-2023 Σύμφωνη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού».

4. Έγκριση της με αριθ. 6/20-2-2024 με Α.Δ.Α.: 9ΨΕΝ46MΨΕΚ-ΚΤΦ απόφασης διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου μας με την επωνυμία «δημοτικό λιμενικό ταμείο Λέρου» με θέμα, «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. οικ. έτους 2024».

5. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου μας και του αναπληρωτή του, για την εκ νέου σύσταση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 7 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δημοτικού λιμενικού ταμείου Λέρου και του δήμου Λέρου, για την υλοποίηση της πράξης, «Μελέτες και υπηρεσία συμβούλου για τους λιμένες αρμοδιότητας ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. - πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

6. Έγκριση της με αριθ. 69/8-11-2023 με Α.Δ.Α.: 9ΕΡ146MΨΕΚ-ΜΝ8 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Λήψη απόφασης για την εξομοίωση χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, με ζώνη λιμένα στη θέση Παρθένι Λέρου».

7. Έγκριση της με αριθ. 70/8-11-2023 με Α.Δ.Α.: ΨΨΑΜ46MΨΕΚ-ΦΔ3 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Λήψη απόφασης για την εξομοίωση χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, με ζώνη λιμένα στη θέση Δρυμώνας Λέρου».

8. Έγκριση της με αριθ. 71/8-11-2023 με Α.Δ.Α.: 9ΓΚ046MΨΕΚ-Ψ33 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Λήψη απόφασης για την εξομοίωση χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, με ζώνη λιμένα στη θέση Κρωτηράκι (Λακκί) Λέρου».

9. Έγκριση απόδοσης επιχορηγήσεων του υπουργείου εσωτερικών προς τους οργανισμούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής δήμου Λέρου, που αφορούν την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μας μονάδων για: α) λειτουργικές ανάγκες - Δ΄ κατανομή έτους 2023, β) λειτουργικές ανάγκες - Α΄ κατανομή έτους 2024 και γ), έξοδα λειτουργίας που προκύπτουν από τη στέγαση δομών υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό 2023-2024.

10. Καθορισμός τελών του δήμου Λέρου έτους 2024 για: α) χρήση κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες) και β) χρήση κοινοχρήστου χώρου για εναπόθεση οικοδομικών υλικών.

11. Λήψη απόφασης, για την υποβολή πρότασης καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του δήμου μας, για το έτος 2024.

12. Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, κατά το έτος 2024.

13. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής της λιμενικής αρχής Λέρου, για το χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης, για το έτος 2025.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ