Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 01 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 5η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
  2. Έγκριση του απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Λέρου, χρήσεως 2021.
  3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 80/2022 με ΑΔΑ:ΩΔΜΘΟΚΒΣ-06Ο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2021».
  4. Έγκριση της με αριθ. 77/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου έτους 2021».
  5. Εισήγηση για τα τέλη της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Λέρου, για το έτος 2023.
  6. Έγκριση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης με ΑΔΑ:ΩΔΥΩ7ΛΞ-Ο5Α, μεταξύ του Δήμου Λέρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για υλοποίηση του έργου: «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλιντα νήσου Λέρου».
  7. Αποδοχή των πρακτικών που συντάχθηκαν, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 175903, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για κίνηση Μεταφορικών Μέσων».
  8. Λήψη απόφασης για την έγκριση: Α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32, και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, για την:  Επισκευή οχήματος Απορριμματοφόρο Mercedes ΚΗΥ 1137, της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Λέρου,  Β) της με αριθμ. πρωτ. 7122/30-11-2022 τεχνικής περιγραφής – τεχνική έκθεση ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.052,19€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Γ) του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προσφορών στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
  9. Λήψη απόφασης περί της μίσθωσης έκτασης για εκμετάλλευση περιπτέρου στη θέση Τεμένια και οφειλών μισθωμάτων.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ