Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 22 Ιουλίου 2022

Λέρος, 22-07-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4487

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  2. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Λέρου, για το διδακτικό έτος 2022-2023, σε θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
  3. Εισήγηση έγκρισης νέας υποβολής αίτησης για συμμετοχή του Δήμου Λέρου στο πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ για την απασχόληση πέντε (5) επιπλέον μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ