“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ”

στις 07 Νοεμβρίου 2019

Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφοράς και από πλευράς βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής, προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο: 

“Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Λέρου”, σύμφωνα με την Προκήρυξη και τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου αυτής. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του προαναφερόμενου Συστήματος. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις : http://www.leros.gr/ & www.promitheus.gov.gr.

Ο ρόλος του Συμβούλου Υποστήριξης στα πλαίσια του παρόντος έργου είναι να παρακολουθεί και πιστοποιεί με βάση τη Κύρια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης) του Δήμου Λέρου με τον Ανάδοχο. Ειδικότερα να παρακολουθεί την καλή εκτέλεση αυτής και να πιστοποιεί την τήρηση των επιμέρους συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η Κύρια Σύμβαση αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Λέρου». Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος Υποστήριξης: 

θα παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, των όρων της Κύριας Σύμβασης, θα εκπονήσει Μεθοδολογία Εξακρίβωσης της Υφιστάμενης κατάστασης και σχέδιο Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP, το οποίο θα εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή και θα τηρεί ο Ανάδοχος της Κύριας Σύμβασης. 

θα παρακολουθεί την εφαρμογή και τήρηση του σχεδίου Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP, εισηγούμενος στην Υπηρεσία του Δήμου για την πιστοποίηση των περιοδικών πληρωμών του Αναδόχου. 

θα εισηγείται επί τροποποιήσεων της Κύριας Σύμβασης, όπως και άλλων προβλέψεων που αναφέρονται σε αυτή και θα συνεργάζεται με την επιβλέπουσα Υπηρεσία και το Δήμο. 

θα συντάσσει, πέραν των υπολοίπων προβλέψεων, εξαμηνιαίες εκθέσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και λειτουργίας του Έργου, για την τήρηση των όρων της Σύμβασης. 

θα συντάσσει σχετική έκθεση, σε περίπτωση παράβασης κάποιων εκ των ουσιωδών όρων της Σύμβασης, και θα την υποβάλλει στον Ανάδοχο για συμμόρφωση και στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το Δήμο για ενημέρωση. Υποχρεώσεις Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης: 

Εκπονεί μεθοδολογία Αξιολόγησης και Ελέγχου λειτουργίας του συστήματος, Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP, και της ομαλής τήρησης της Κύριας Σύμβασης, εντός 60 ημερών από την υπογραφή της. 

Καταρτίζει συγκριτικό Πίνακα Δεικτών Αποδόσεων (KPIs), εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης του Έργου. 

Σχεδιάζει Αριθμητικό μοντέλο Υπολογισμού με αλγόριθμο για την κοστολόγηση των υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού, εντός 6 μηνών από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης.

Παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της Κύριας Σύμβασης και υποβάλλει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, όπου κρίνεται απαραίτητο, στην Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο. 

Πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης, την τήρηση του εγκεκριμένου σχεδίου Μέτρησης & Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP και την επίτευξη, βάσει αυτού, των σχετικών όρων της Σύμβασης, ποσοστιαία και αριθμητικά, με βάση την προσφορά του Αναδόχου και προσδιορίζει το τελικό τίμημα κάθε περιοδικής δήλωσης. 

Ελέγχει και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί των πάσης φύσεως εισηγήσεων του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη Κύρια Σύμβαση και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του όπου απαιτείται. 

Συμμετέχει στην Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας για τις περιπτώσεις διαφωνιών Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία μετέχουν επίσης δυο (2) εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες που ορίζει από ένα η κάθε πλευρά. 

Παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην υλοποίηση της Κύριας Σύμβασης εφόσον προσκαλείται, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής όταν αυτές σχετίζονται με τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις του. Τα παραδοτέα του έργου της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης είναι: Παραδοτέα Α: Σύνταξη Υποστηρικτικών Κειμένων-Εργαλείων Τα παραδοτέα Α συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της Φάσης Α και περιλαμβάνουν : 

Α1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Ελέγχου λειτουργίας του συστήματος ,Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP και ομαλής τήρησης της Κύριας Σύμβασης. 

Α2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: συγκριτικός Πίνακας Δεικτών Αποδόσεων (KPIs), με βάση τα διεθνή δεδομένα και Κανονισμούς (ο οποίος θα αναπροσαρμόζεται ανά διετία με βάση τις διεθνείς εξελίξεις), εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης του Έργου. 

Α3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Αριθμητικό μοντέλο Υπολογισμού αλγόριθμος για την κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, εντός 6 μηνών από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης. Παραδοτέο Β: Υποστήριξη κατά τη διάρκεια Υλοποίησης της Κύριας Σύμβασης 

Β1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σαράντα οκτώ (48) τριμηνιαίες Αναλυτικές Εκθέσεις με παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την εξέλιξη της Κύριας Σύμβασης. 

Β2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σαράντα οκτώ (48) τριμηνιαίες πιστοποιήσεις για την τήρηση των όρων της ΚύριαςΣύμβασης. 

Β3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρατηρήσεις επί των πάσης φύσεως εισηγήσεων του Αναδόχου προς την ΑναθέτουσαΑρχή. 

Β4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρατηρήσεις ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη Κύρια Σύμβαση όπου απαιτηθεί. 

Β5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Τελική Απολογιστική Έκθεση, στη λήξη της Κύριας Σύμβασης. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: i) κράτος - μέλος της Ένωσης, ii) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), iii) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και iv) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων Συμβάσεων.

2. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μια Προσφορές.

Η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου αποκλειστικά ως υπεργολάβου σε περισσότερα από ένα σχήματα, δεν επιτρέπεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς. Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι Προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ́188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς Οικονομικούς Φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του ΚΠολΔ, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)