ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 30 Οκτωβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Για την πράξη με τίτλο:

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΙΝΤΩΝ, ΓΟΥΡΝΑΣ,ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ & ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»

  1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΡΟΣ

Πόλη, Τ.Κ. 854 00

Τηλέφωνο 22473 60200, 2247028040

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες Δέσποινα Φιλιππίδη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.leros.gr

  1. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. Πράξης 2018ΣΕ15510111. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΚΑ 60.7135.0003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.

  1. Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενωνατόμων σε τέσσερις (4) παραλίες του Δήμου ΛΕΡΟΥ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.672,80 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

  1. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 15/11/2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με συστημικό αριθμό 81228, την 22/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

  1. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακήπύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα.

Η Διακήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση http://www.leros.gr .

  1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

  1. Εγγύηση συμμετοχής

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται στο 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος.

Αναλυτικά στον παρακάτω φαίνεται το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για κάθε τμήμα:

Τμήμα 1: 630,00 € (Εξακόσια τριάντα ευρώ).

Τμήμα 2: 691,35 € (Εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά).

Τμήμα 3: 432,00 € (Τετρακόσια τριάντα δύο ευρώ).

Τμήμα 4: 243,38 € (Διακόσια σαράντα τρία ευρώ & τριάντα οκτώ λεπτά)

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. Η κατακύρωση θα γίνει ανά τμήμα.

  1. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέχρι την ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών.  Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε όλα τα στάδια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ.  

  1. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (06) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΛΙΑΣ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)