ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

στις 16 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019,με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 104.482,86 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 22470 28040, fax: 22470 28040. Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος : Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι: (α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους στον Νομό Δωδεκανήσου (Βάση του παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και (β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος με τις διατάξεις των: Ν. 4412/2016/Α147, Ν. 4605/2019, Ν. 4111/2013(ΦΕΚ Α18), Ν. 4314/2014(Α265), Ν.4270/2014(Α143) Ν. 4250/2014(Α74), Ν. 4152/2013(Α107), Ν.3886/2010(Α173), Ν. 4129/2013(Α52), Ν.4013/2011(Α204), Ν.3861/2010(Α112), το άρθρο 4 του Π.Δ.118/07(Α150), το άρθρο 5 της απόφασης με αρ.11389/1993(β185) του Υπουργού Εσωτερικών, το Ν. 3548/2007(Α68), Ν.3469/2006(Α131), Ν. 3310/2005(Α30), Π.Ν.Π/Α'240/2012, της Απόφασης 291/2003/Β'332/2004 του ΑΧΣ, της απόφασης ΓΧΚ ΑΧΣ 354/2000/Β'872/2007, ΥΑ 510/2004/Β'872 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ», για τα οχήματα, μηχανήματα έργων, του Δήμου και Δοπαισαπ Λέρου. Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των καυσίμων ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για δύο μήνες, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των λιπαντικών ορίζεται έως 31/12/2019. Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 75225 Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 20-06- 2019. Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 01η /07/ 2019 και ώρα 08:00:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08η /07/2019 και ώρα 12:00:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Κατάθεση Προσφορών: Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλά και χωριστά για τα καύσιμα χωριστά για τα λιπαντικά . Εγγυητική Επιστολή: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό σε ευρώ, ίσο με το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνόλου ή της ομάδας ή των ομάδων που ο προμηθευτής επιθυμεί να συμμετάσχει διάρκειας τουλάχιστον 7 μηνών.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Χρηματοδότηση: Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 104.482,86 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, θα βαρύνει τους κωδικούς πίστωσης του Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου για τα έτη 2019 και 2020 (για την προμήθεια καυσίμων), ενώ για την προμήθεια λιπαντικών θα βαρύνει τον κωδικό πίστωσης 2019, όπως φαίνονται αναλυτικά στην 26/2019 μελέτη της προμήθειας. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλ.: 22470 28040 και 22470 23632. Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στο ελληνικό τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ 


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ