ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 27 Ιουνίου 2019

Ο Δήμαρχος Λέρου Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου, για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, στην περιοχή «Μάρκελλος» της Ν. Λέρου. Η έκταση του τμήματος είναι 500 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€).

Στο μίσθωμα που εν τέλει θα επιτευχθεί, δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6%, ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή . Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, στον Πλάτανο Λέρου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρ. 1 Π.Δ. 270/1981 .

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) βεβαίωση περί μη οφειλών προς το Δήμο και δ) ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, για μισθώσεις διάρκειας μεγαλύτερης του έτους, ενός έτους τουλάχιστον (παρ.2Γγ άρθρο 3 Π.Δ. 270/81), ήτοι πεντακόσια ευρώ ( 500,00€), το οποίο θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος (παρ.2Γδ άρθρο 3 Π.Δ. 270/81).

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον 1 Ο όροφο του Δημαρχείου Λέρου, στον Πλάτανο, τηλ. 2247360200,2247360223.


Ο Δήμαρχος Λέρου

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ