ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

στις 30 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν.ΛΕΡΟΥ», Προϋπολογισμού Ευρώ 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % ,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ Την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν.ΛΕΡΟΥ» Προϋπολογισμού Ευρώ 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 17 % , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολικής προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 06/2021, Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λέρου (Πλάτανος, Λέρος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών στις 13/04/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ (λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέρου (τηλ. 2247360252, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr,

Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου http://www.leros.gr/main/, ενώ θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια του Νομού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια του.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο προμηθευτή και καταβάλλονται πριν ή κατά την διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ